5 osvedčených tipov: protipožiarna ochrana a bezpečnosť

Často si ľudia ani nepripúšťajú myšlienku, že by ich byt, dom či kanceláriu mohol pohltiť oheň. Nevenujú pozornosť základným bezpečnostným pravidlám, často nevedia, ako sa zachovať, ak požiar prepukne. Vzhľadom na katastrofické následky a možné straty či už na životoch alebo hmotných veciach, je potrebné riešiť hlavne prevenciu pred vznikom takéhoto nebezpečenstva. Implementujte tieto rady ohľadne prevencie vzniku požiarov čo najskôr a udržte vašu obytnú budovu alebo pracovný priestor čo najdlhšie v bezpečí pred týmto živlom.

 1. Pravidelne kontrolujte stav a funkčnosť zariadení požiarnej bezpečnosti

Hlavne v prípade veľkých budov, sú prístroje ako alarmy, detektory dymu alebo požiarne postrekovače rozhodujúce pre rýchle varovanie a zastavenie požiarov. Vykonávajte ich pravidelné kontroly a uistite sa, že všetko v prípade požiaru bude plne funkčné. Hasiace prístroje sú často prvou pomocou pri náznaku akéhokoľvek ohňa a mali by byť umiestnené na ľahko dostupných miestach na chodbách a označené predpísaným spôsobom.  Informujte vašich zamestnancov, kde sa nachádzajú. Vyškoľte ich, ako sa tieto prístroje používajú. Uistite sa, že východy a požiarne rebríky vašej budovy, ak ich máte, sú v bezpečnom prevádzkovom stave. Požiarna ochrana by mala byť prvoradá.

Hasiaci prístroj si musíte zakúpiť aj do rodinného domu, v bytovkách býva tiež umiestnený na jednej z chodieb. Dbajte na to, že viete, kde sa nachádza a že je pravidelne servisovaný. Na trhu existuje veľa druhov, rozlišujú sa podľa typu požiaru:

 • na požiar spôsobený pevnými prírodnými látkami (drevo, papier) použite vodu, penu a prášok,
 • na požiar spôsobený horľavými kvapalnými látkami (nafta, olej) sa vyhnite haseniu vodou, použite buď penový, práškový alebo snehový (CO2) hasiaci prístroj,
 • ak je dôvodom požiaru únik plynu, pomôže len snehový alebo práškový prístroj.
 1. Skontrolujte elektroniku

Požiare zo ,,skratu“ elektriny bývajú príčinou mnohých požiarov. Spôsob, ktorým môžete znížiť toto riziko na pracovisku či doma, je kontrolovať káble a elektrické zásuvky. Problémom môžu byť rozstrapkané drôty, preťažené zásuvky a káble blízko ľahko zápalných predmetov. Vymeňte a vykonávajte údržbu elektroniky, ak nespĺňa normy. Ak ste kúpili starší byt, skúste sa po porade s odborníkom dohodnúť aj na prípadnej výmene celej elektroinštalácie, pretože požiar vie vzniknúť aj v starej či poškodenej zásuvke.

 1. Vo firme si zachovajte čistý pracovný priestor a zvážte revíziu od profesionálov

V práci je udržiavanie všetkých pracovných priestorov v čistote dôležité. Nielen, že to  predchádza vzniku požiarov, ale tiež zabraňuje zablokovaniu východov v prípade požiaru. Preto neskladujte škatule, kartóny a iné zápalné predmety v blízkosti potencionálneho ohňa, popr. ak vlastníte zariadenia, ktoré zhromažďujú nečistoty alebo chemikálie, kde hrozí pri nesprávnej manipulácii nebezpečenstvo výbuchu, musia byť pod dozorom. Neumiestňujte iné veľké kusy nábytku do blízkosti únikových východov. Všetky rady a úkony ,,na mieru“ vám vedia poradiť revízni odborníci v oblasti požiarnej bezpečnosti.

 1. V domácnostiach dbajte na nasledovné pravidlá
 • Vždy skontrolujte varnú dosku (hlavne, ak máte plynový sporák) a ostatné elektrospotrebiče. Na trhu už dostať niektoré elektrické zariadenia, ktoré sa po dlhšom čase ohrevu samy vypnú, a tak vedia zabrániť vzniku požiaru, napr. žehlička. Ak odchádzate na dlhší čas mimo bydliska, odporúča sa vypnúť elektroniku aj zo zástrčiek.
 • Nevyhadzujte popol a horľavé chemikálie do kuchynského odpadkové koša, rovnako sa neodporúča odkladať farby, riedidlá a iné nebezpečné látky do pivníc či garáže.
 • Ak používate prenosné ohrievače, udržujte ich najmenej tri metre od všetkého, čo by mohlo horieť (napr. posteľná bielizeň, nábytok, oblečenie a koberce). Umiestnite ich na rovný, nehorľavý povrch a nikdy ich nenechávajte bez dozoru. Vypnite ich, keď odchádzate z miestnosti.
 • Pozor na otvorený oheň v domácnosti: ak fajčíte, dbajte na dostatočné hasenie ohorkov (najlepšie pod vodou), ak si chcete dopriať romantiku v podobe vonných sviečok – položte ich na bezpečné miestanezabudnite oheň vždy uhasiť.
 • Ak vlastníte krb či kachle, treba dostatočne klásť dôraz na údržbu a čistotu, tiež opatrne manipulujte s prikladaním dreva.
 • Ste fanúšikom ,,táborenia“, a chceli by ste založiť oheň, či už pri chate alebo na záhrade? Vždy vytvorte ohnisko, ktoré obložíte kameňmi a zbavíte všetkej rastlinnej vegetácie. Nikdy nenechávajte oheň sám dohorieť, poistite to dohasením vodou.
 1. Vykonajte núdzové cvičenia

Hoci núdzové cvičenie nezastaví skutočný požiar, môže zachrániť oveľa horšie poškodenie budovy alebo vášho zdravia. Požiarne a evakuačné cvičenia sú potrebné, aby ste sa uistili, že zamestnanci vedia, čo robiť a kam ísť, ak vypukne požiar. Nezabudnite tiež zavesiť svoje požiarne evakuačné plány v celej budove pre prípad, že by na ne niekto zabudol alebo by bol na mieste nejaký váš klient. V domácnostiach vysvetlite deťom, ako sa zachovať pri požiari. Pri veľkom požiari sa nezdržujte hľadaním osobných vecí a cenností, čo najrýchlejšie opustite priestor. Akonáhle budete v bezpečí, volajte linku 150. Ak horí v obytnej alebo firemnej budove, nikdy nepoužívajte výťahy, ale bežte po schodoch.

V prípade, ak predsa len vypuknú plamene, ktoré po hasení narobia materiálne škody, pomoc po požiari sa vám zíde. Naša firma Sanaco ponúka okrem sanačných prác po požiari aj upratovacie a stavebné služby. Sanácia súvisí s obnovou a zachránením už poškodených objektov. Určite sa obráťte na profesionálov, ktorí zaistia, že v tejto nepríjemnej životnej situácii nebudete musieť kupovať všetko od základov.