Dá sa zbaviť zápachu po požiari?

Po požiari môže byť čistenie a obnova priestorov nesmierne náročná. Jedným zo závažných problémov je zápach spôsobený horením rôznych materiálov, ktorý sa môže udržiavať v priestoroch dlhú dobu. Odstránenie tohto zápachu je kritické nielen kvôli „estetike“ priestoru, ale najmä z hľadiska zdravia ľudí, ktorí sa budú v priestore vyskytovať a budú tu bývať.

Metódy odstránenia zápachu po požiari sú rôzne. Vo všeobecnosti závisia od intenzity a rozsahu poškodenia. Profesionálne firmy, ktoré sa zaoberajú odstraňovaním škôd po požiari, medzi ktoré patríme aj my, zvyčajne používajú kombináciu mechanických a chemických postupov. Tieto môžu zahŕňať ozónovanie, použitie vysokokvalitných filtračných systémov alebo špeciálne chemické neutralizátory zápachu.

Pri výbere techniky odstránenia zápachu je nevyhnutné brať do úvahy charakteristiku postihnutého objektu. Vhodný postup môže výrazne urýchliť proces obnovy a vrátiť priestory do pôvodného stavu. Na druhej strane nesprávne použitá metóda môže situáciu ešte zhoršiť. Preto je dôležité požiadať o pomoc odborníkov. My rýchlo dokážeme správne identifikovať zdroj zápachu a zvoliť tak najefektívnejší spôsob jeho eliminácie.

Príčiny zápachu po požiari

Zápach po požiari je dôsledkom tvorby rôznych chemických zlúčenín, ktoré vznikajú spaľovaním materiálov. Tieto zlúčeniny majú rôznu intenzitu a špecifickosť zápachu v závislosti od typu a množstva spaľovaného materiálu.

Chemické zlúčeniny spôsobujúce zápach

Pri požiari dochádza k termickému rozkladu materiálov, ktorý produkuje množstvo chemických zlúčenín. Tie obsahujú:

 • Polycyklické aromatické uhľovodíky (PAU): Vznikajú pri nedokonalom spaľovaní a sú zodpovedné za charakteristický zápach spáleného dreva.
 • Aldehydy: Formaldehyd a acetaldehyd sú príklady aldehydov s ostrým, nepríjemným zápachom.
 • Kyseliny: Ako napríklad kyselina octová a kyselina chlorovodíková, ktoré prispievajú ku kyslému zápachu.
 • Jedovaté plyny: Ako je oxid uhoľnatý a amoniak, ktoré spôsobujú ostrý zápach.

Materiály ovplyvňujúce intenzitu zápachu

Určité materiály majú pri spaľovaní tendenciu vyvíjať silnejší zápach než iné. Medzi tie patrí:

 • Plasty a syntetické materiály: Všetci dobre vieme, ako smrdí zapálená plastová fľaša. Plasty a syntetické materiály vytvárajú ostrý chemický zápach kvôli produktom spaľovania, ktorými sú najmä kyanidy a halogenované zlúčeniny. Nebezpečenstvo horiaceho plastu je značné.
 • Drevo a papier: Spaľovanie týchto materiálov vede k zápachu spáleného dreva alebo papiera.
 • Textílie a koberce: Môžu uvoľňovať zložité zmesi zápachov v závislosti od ich chemického zloženia a prítomnosti ošetrujúcich prostriedkov. Farby obsiahnuté v týchto textíliách môžu byť pri horení zdraviu nebezpečné.

Hodnotenie rozsahu poškodenia

Pred začatím procesu odstraňovania zápachu požiaru je dôležité dôkladne zhodnotiť rozsah poškodenia. Tento krok je zásadný pre stanovenie najvhodnejšieho plánu obnovy.

Odborníci zaoberajúci sa obnovou najskôr vizuálne posúdia stupňovanie škôd spôsobených ohňom a dymom. Poškodenie môže byť rozdelené do niekoľkých kategórií:

 • Povrchové škody: ľahké škody obmedzené na povrch materiálov.
 • Štrukturálne škody: vážne škody ovplyvňujúce nosné konštrukcie materiálov či budovy.
 • Škody spôsobené vodou: poškodenie, ktoré vzniká ako dôsledok hasičských prác – hasenia požiaru.

Po vizuálnej kontrole môže byť potrebné použitie špecializovaných nástrojov, ako sú vlhkomery alebo detektory sadzí, na posúdenie skrytých škôd.

Checklist poškodenia ohňom

 • Steny a stropy: Zdokumentovanie prítomnosti sadzí, deformácií alebo vodeodolnosti
 • Podlahy: Hodnotenie poškodenia požiarom, vodou a dymom
 • Okná a dvere: Skontrolovanie funkčnosti a celistvosti
 • Nábytok a iný obsah: Odhadnutie rozsahu kontaminácie dymom a sadzami
 • Elektrické systémy: Kontrola zaťaženia a bezpečnosti po požiari

Tento začiatočný prehľad pomôže určiť rozsah potrebných opráv a upratovacích prác po požiari. Je dôležité, aby hodnotenie vykonal tím profesionálov, čo zabezpečí, že všetky aspekty poškodenia budú zaznamenané a riadne zdokumentované.

Metódy odstránenia zápachu

Po požiari môže byť zápach dymu prenikavý a nepríjemný. Na odstránenie zápachu existuje niekoľko metód, ktoré zahŕňajú použitie prírodných produktov, chemických činidiel a ozónovú terapiu.

Prírodné metódy

Prírodné metódy sú často obľúbené kvôli ich ekologickému aspektu a neinvazívnosti. Jednou z možností je dôkladné a opakované vetranie priestoru, čo zahŕňa otvorenie okien a použitie ventilátorov na odstránenie zápachu. Z prírodných prostriedkov, napríklad kávová zrnká alebo pečený zemiak môžu pohltiť zápach, ak sú rozložené vo vydymených oblastiach. To však zaberá len v priestoroch, ktoré neboli ohňom a dymom znečistené extrémne.

Chemické produkty

Na trhu existuje množstvo chemických výrobkov, ktoré sú špeciálne navrhnuté na odstránenie zápachu spôsobeného dymom. Medzi bežne používané patria:

 • Absorbenty zápachu: Produkty ako aktívne uhlie alebo bikarbonát sodný rozptýlené voľne po priestore majú schopnosť absorbovať zápachy.
 • Neutralizačné spreje: Špeciálne spreje obsahujúce špeciálne chemikálie, ktoré neutralizujú molekuly zápachu vo vzduchu.

Ozónová terapia

Ozónová terapia je pokročilá technika, ktorá používa ozónové generátory na rozklad molekúl zápachu. Ozón (O3) je potentný oxidant, ktorý reaguje s kontaminujúcimi látkami a neutralizuje ich. Tento proces by mal byť vykonávaný odborníkmi, pretože ozón môže byť vo vysokých koncentráciách škodlivý pre zdravie.

Služby profesionálov

Kvalitné služby odstraňovania zápachu po požiari sú kľúčové pre obnovu prostredia a elimináciu zdraviu škodlivých kontaminantov.

Firmy špecializujúce sa na sanáciu po požiari

Firmy poskytujúce sanáciu po požiari majú špeciálnu techniku a čistiace prostriedky, ktoré sú účinné pri odstraňovaní zápachu. Ich služby zahŕňajú:

 • Hodnotenie škôd: Presná identifikácia oblastí postihnutých požiarom.
 • Odstránenie postihnutého materiálu: Bezpečné odstránenie materiálov, ktoré sa nedajú napraviť.
 • Čistenie a dekontaminácia: Využitie filtrácie vzduchu a metód chemického čistenia k odstráneniu stôp zápachu a sadzí.

Odborníci na odstraňovanie zápachu a škôd po požiari sú certifikovaní a dodržiavajú štandardizované postupy, či techniky odstraňovania zápachu po požiari.

Prevencia a kontrolné opatrenia

Efektívne predchádzanie vzniku zápachu po požiari a jeho kontrolovanie vyžaduje adekvátne preventívne stratégie spolu s ich pravidelnou kontrolou a údržbou.

Prevencia zápachu po požiari je zásadná a začína sa už pri konštrukcii a dizajne budov. Stavebné materiály a povrchové úpravy by mali byť vybrané tak, aby boli odolné voči ohňu a ak je to možné, mali by málo pohlcovať zápachy. Okrem toho je dôležité používať detekčné systémy dymu a tepla, ktoré môžu včas upozorniť na vznik požiaru a tak minimalizovať škody. V komerčných a priemyselných priestoroch je odporúčané pravidelné školenie zamestnancov v protipožiarnych postupoch a zabezpečovať dostatočné množstvo hasiacich prístrojov vhodných pre daný typ objektu.

Pravidelné kontroly a údržba sú kľúčové pre identifikáciu potenciálnych rizík a zabezpečenie funkčnosti protipožiarnych systémov. Hasiace prístroje by mali byť kontrolované minimálne raz ročne, pričom by sa mal overiť ich správny tlak a dostupnosť. Rovnako je dôležité pravidelne testovať detektory dymu a tepla a vymieňať ich batérie. Vetracie systémy a komíny by mali byť pravidelne čistené od nánosov spaľovania, ktoré môžu nielen zhoršiť zápach po požiari, ale aj zvýšiť riziko vzniku požiaru.

Dlhodobé následky neodstráneného zápachu

Zápach po požiari môže mať niekoľko dlhodobých následkov. Emocionálny komfort obyvateľov je často narušený, pretože nepríjemný zápach môže vyvolať stres a pripomínať traumatizujúce udalosti. Neodstránenie zápachu môže viesť k dlhodobej nemožnosti používania priestoru ako obytného alebo pracovného prostredia.

Následok Popis
Znížená hodnota nehnuteľnostiNepríjemný zápach môže znížiť trhovú cenu nehnuteľnosti
Zdravotné problémyNeustály zápach môže spôsobiť respiračné problémy alebo alergie
Poškodenie interiéruZápach sa zachytáva do stien, oblečenia a nábytku – v extrémnych prípadoch môže byť trvalý

 

Dlhodobé vystavovanie zápachu môže oslabiť koncentráciu a výkonnosť pri práci alebo štúdiu. Časté náklady na čistiace prostriedky alebo služby v dôsledku nesprávneho odstránenia zápachu môžu viesť k finančným stratám.

Je dôležité rozpoznať, že ak nie sú prijaté adekvátne opatrenia na včasné a účinné odstránenie zápachu po požiari, následky sa môžu stať permanentnými a výrazne negatívnymi pre zainteresované osoby a ich okolie.